اجاره دستگاه دایود الیو (Diod)
توضیحات دستگاه
تجهیزات لیزر ی دا یود از سال ۲۰۰۹ رواج یافتند. لیزر آلیو از فن آور ی لیزر ی دی الس آلمانی بهره می (DILAS( گیرد. برای رفع موهای زائد بیشتری ن کاربرد را دارد. طول موج ۸۱۰ نانومتر ی به عالوه تناسب بین فرکانس و انرژ ی پالس لیزر سبب تخریب مستقیم فولیکول های مو می شود.
ویژگی های لیرز دایود
لیزر سلول های ساقه مو را نابود و یا تضعیف می کند و مانع از رشد دوباره آن ها م ی شود. هندپی س ها طور ی طراحی شده که هیچ شوک لیزر ی به پوست نمی رسد. مدت زمان درمان هر جلسه بین ده تا بیست دقیقه است.

اجاره دستگاه دایود الیو (Diod)

دستگاه
روزهای قابل رزرو

شنبه
ازساعت: 8 تا ساعت: 14 (نیمه اول روز)
از ساعت: 14 تا ساعت: 20 (نیمه دوم روز)یکشنبه
ازساعت: 8 تا ساعت: 14 (نیمه اول روز)
از ساعت: 14 تا ساعت: 20 (نیمه دوم روز)دوشنبه
ازساعت: 8 تا ساعت: 14 (نیمه اول روز)
از ساعت: 14 تا ساعت: 20 (نیمه دوم روز)سه شنبه
ازساعت: 8 تا ساعت: 14 (نیمه اول روز)
از ساعت: 14 تا ساعت: 20 (نیمه دوم روز)چهارشنبه
ازساعت: 8 تا ساعت: 14 (نیمه اول روز)
از ساعت: 14 تا ساعت: 20 (نیمه دوم روز)پنجشنبه
ازساعت: 8 تا ساعت: 14 (نیمه اول روز)
از ساعت: 14 تا ساعت: 20 (نیمه دوم روز)جمعه
ازساعت: 8 تا ساعت: 14 (نیمه اول روز)
از ساعت: 14 تا ساعت: 20 (نیمه دوم روز)
رزرو دستگاه

برای مشاهده فرم رزرو دستگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

واتساپ
اینستاگرام