دستگاه کار کرده بلومون
توضیحات دستگاه
دستگاه لیزر بلو ام در ساخت شرکت بلومون ای تالیا است. این شرکت از سال 1976 در زم ینه ساخت دستگاه های لیزر پزشکی فعالیت می کند و به جرأت می توان گفت دایود لیزر بلومون، ی کی از برتری ن دستگاه ها در جهان به شمار می رود.
ویژگی های دستگاه بولومون
یکی دیگر از ویژگی های این دستگاه وجود سیستم سرد کننده قوی برای بی درد نمودن عمل لیزر است. همان طور که می دانید دستگاه های لیزر دایود معروف به »بی درد بودن« هستند این دستگاه عالوه بر بی درد بودن، با کمک این حالت می تواند در نواحی حساس هم میزان درد را به صفر برساند می توان گفت »دای ود لیزر بلومون« با بهره بردن از تجهیزات یاد شده انقالبی در عرصه دستگاه های دایود لیزر ای جاد کرده و به نسبت دایود های قدیم، با تکنولوژ ی مدرن ساخته و عرضه شده است

دستگاه کار کرده بلومون

مشخصات دستگاه
قیمت
رزرو دستگاه

برای مشاهده فرم ثبت دستگاه کار کرده وارد حساب کاربری خود شوید.

توضیحات دستگاه
دستگاه لیزر بلو ام در ساخت شرکت بلومون ای تالیا است. این شرکت از سال 1976 در زم ینه ساخت دستگاه های لیزر پزشکی فعالیت می کند و به جرأت می توان گفت دایود لیزر بلومون، ی کی از برتری ن دستگاه ها در جهان به شمار می رود.
ویژگی های دستگاه بولومون
یکی دیگر از ویژگی های این دستگاه وجود سیستم سرد کننده قوی برای بی درد نمودن عمل لیزر است. همان طور که می دانید دستگاه های لیزر دایود معروف به »بی درد بودن« هستند این دستگاه عالوه بر بی درد بودن، با کمک این حالت می تواند در نواحی حساس هم میزان درد را به صفر برساند می توان گفت »دای ود لیزر بلومون« با بهره بردن از تجهیزات یاد شده انقالبی در عرصه دستگاه های دایود لیزر ای جاد کرده و به نسبت دایود های قدیم، با تکنولوژ ی مدرن ساخته و عرضه شده است
واتساپ
اینستاگرام