دستگاه کار کرده دایود
توضیحات دستگاه
تجهیزات لیزر ی دا یود از سال ۲۰۰۹ رواج یافتند. لیزر آلیو از فن آور ی لیزر ی دی الس آلمانی بهره می (DILAS( گیرد. برای رفع موهای زائد بیشتری ن کاربرد را دارد. طول موج ۸۱۰ نانومتر ی به عالوه تناسب بین فرکانس و انرژ ی پالس لیزر سبب تخریب مستقیم فولیکول های مو می شود.
ویژگی های لیرز دایود
لیزر سلول های ساقه مو را نابود و یا تضعیف می کند و مانع از رشد دوباره آن ها م ی شود. هندپی س ها طور ی طراحی شده که هیچ شوک لیزر ی به پوست نمی رسد. مدت زمان درمان هر جلسه بین ده تا بیست دقیقه است.

دستگاه کار کرده دایود

مشخصات دستگاه
قیمت
رزرو دستگاه

برای مشاهده فرم ثبت دستگاه کار کرده وارد حساب کاربری خود شوید.

توضیحات دستگاه
تجهیزات لیزر ی دا یود از سال ۲۰۰۹ رواج یافتند. لیزر آلیو از فن آور ی لیزر ی دی الس آلمانی بهره می (DILAS( گیرد. برای رفع موهای زائد بیشتری ن کاربرد را دارد. طول موج ۸۱۰ نانومتر ی به عالوه تناسب بین فرکانس و انرژ ی پالس لیزر سبب تخریب مستقیم فولیکول های مو می شود.
ویژگی های لیرز دایود
لیزر سلول های ساقه مو را نابود و یا تضعیف می کند و مانع از رشد دوباره آن ها م ی شود. هندپی س ها طور ی طراحی شده که هیچ شوک لیزر ی به پوست نمی رسد. مدت زمان درمان هر جلسه بین ده تا بیست دقیقه است.
واتساپ
اینستاگرام